Kepengurusan

Struktur Pengurus LAZ GIS
 Direktur            : Suryadi
 Program Officer        : Harsono, S.Pd.I
 Sekretaris 1          : Muntofiah
 Sekretaris 2          : Sri Wahyuni, S.Pd.I
 Benadahara 1          : Endri Setiawan, S.Kom
 Bendahara 2          : Fahma Uswatun Khasanah
 Kadiv. Sosial         : Munjirin
 Kadiv. Keagamaan        : Ust. Zaenal Arifin
 Kadiv. SDM           : Hariyanto
 Kadiv. Marketing        : Sabingin
 Kadiv. Sarpras         : Matsyah
 Manajer Penghimpunan Gerai 1  : Eko Buono
 Manajer Penghimpunan Gerai 2  : Prasetyo
 Manajer Penghimpunan Gerai 3  : Hendra Budiman
 Manajer Penghimpunan Gerai 4  : Danil
 Manajer Penghimpunan Gerai 5  : Joni, S.Pd.I